10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับผู้ประกอบการ พร้อมรับใบ Certificate

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีสำหรับผู้ประกอบการ พร้อมรับใบ Certificate

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี

พร้อมรับใบ Certificate

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีและดี! หลักสูตรผู้ประกอบการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการเรียน พร้อมรับใบวุฒิบัตร (Certificate)   จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยจะต้องเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนและสอบผ่านไม่น้อยกว่า 70% ของคะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งทาง Credit OK ได้เลือกมาทั้งหมด 10 คอร์สเรียนออนไลน์ที่เหมาะกับผู้ประกอบการยุคใหม่ จะมีหลักสูตรไหนน่าสนใจและสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจได้บ้าง ไปดูกันเลย

10 คอร์สเรียนออนไลน์ที่เหมาะกับผู้ประกอบการยุคใหม่ และสามารถนำไปต่อยอดกับธุรกิจได้บ้าง

1. แนวคิดของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset)

เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของยุค Digital Disruption ที่มีผลต่อการทำธุรกิจของผู้ประกอบการในยุคปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของแนวคิดในการดำเนินชีวิตอย่างผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) โดยเฉพาะ Growth mindset รวมถึงทักษะที่ดีของผู้ประกอบการที่ควรมี (Entrepreneurial Skills)

 • เวลาเรียน : 41 นาที
 • ระดับความยาก : ระดับต้น (Beginner)
 • ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ : Entrepreneurial Mindset

2. การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ (Marketing for Entrepreneurs)

การตลาดไม่ใช่เพียงการขายให้ได้มากๆ หรือการทำโปรโมชัน รู้จักวิธีคิดแบบนักการตลาด การวางกลยุทธ์และองค์ประกอบของการตลาด เพื่อทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ

 • เวลาเรียน : 46 นาที
 • ระดับความยาก : ระดับต้น (Beginner)
 • ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ : Marketing for Entrepreneurs 

3. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

เรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค และ Customer Journey เพื่อให้เข้าใจลักษณะของข้อมูล พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความเฉพาะและแตกต่างกัน ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ ตลอดจนวิธีการเก็บข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้เพื่อทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาดแบบดิจิทัล ผ่านช่องทาง Facebook และช่องทางอื่น ๆ โดยเรียนรู้จาก Case Study ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการทำการตลาดของธุรกิจเบื้องต้นได้

 • เวลาเรียน : 35 นาที
 • ระดับความยาก : ระดับต้น (Beginner)
 • ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ : Digital Marketing

4. รู้จักธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Business)

แนวคิดและวิธีการเริ่มต้นธุรกิจในแบบของสตาร์ทอัพ ตั้งแต่ลักษณะการเติบโต การหาไอเดีย การทำไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเข้าใจวิธีการพัฒนาไอเดียให้เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านวิธีการของ lean startup และการการวัดผลของสตาร์ทอัพเพื่อการเติบโตผ่านเครื่องมือต่าง ๆ

 • เวลาเรียน : 1 ชั่วโมง 8 นาที
 • ระดับความยาก : ระดับต้น (Beginner)
 • ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ : Startup Business

5. พัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพด้วยแนวคิดแบบ Lean Startup  (Lean Startup)

เข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของการสร้างธุรกิจด้วยวิธีการแบบ Lean Startup  เพื่อให้เข้าใจหลักการ โดยใช้วิธีการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Build Measure Learn) เพื่อให้เห็นแนวคิดและคำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ 

 • เวลาเรียน : 55 นาที
 • ระดับความยาก : ระดับต้น (Beginner)
 • ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ : Lean Startup

6. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าด้วย User Experience (UX Development)

เข้าใจความหมาย ประโยชน์และความสำคัญของการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ User Experience (UX) เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในยุคของเทคโนโลยี โดยเข้าใจองค์ประกอบของ UX ทั้ง 4 ส่วน และสามารถผสมผสานกันเป็นธุรกิจที่สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ได้ ผ่าน Case Study และตัวอย่างจริง เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้

 • เวลาเรียน : 55 นาที
 • ระดับความยาก : ระดับต้น (Beginner)
 • ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ : UX Development

7. กลยุทธ์การนำสินค้าออกสู่ตลาดสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ (Product Launch Strategy for Startup)

เข้าใจกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด ตระหนักถึงความสำคัญของการทำความเข้าใจตลาด ลูกค้าและ Value ของสินค้า ก่อนสร้างกลยุทธ์การนำ Product ออกสู่ตลาด ตั้งแต่วิธีการเลือกตลาดแรกที่จะเริ่มต้นที่เหมาะสม การทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสนใจด้วยเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ และวัดผลและเร่งการเติบโตด้วย Growth Marketing

 • เวลาเรียน : 45 นาที
 • ระดับความยาก : ระดับต้น (Beginner)
 • ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ : Product Launch Strategy for Startup

8. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสำหรับสตาร์ทอัพ (Building the Right Culture for Your Startup)

ทำความเข้าใจความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้วิธีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจสตาร์ทอัพ  ตลอดจนวิธีการสร้างทีมงานและการพัฒนาทีมงานไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร

 • เวลาเรียน : 38 นาที
 • ระดับความยาก : ระดับต้น (Beginner)
 • ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ : Building the Right Culture for Your Startup

9. บทบาทของการบัญชีต่อการดำเนินธุรกิจ (The Role of Accounting for Business)

ข้อมูลทางการบัญชีมีความสำคัญต่อการบริหารกิจการให้เติบโต เพื่อให้เจ้าของกิจการได้เห็นความสำคัญของข้อมูลบัญชีต่อการบริหารกิจการ รู้จักและเข้าใจสถานะของกิจการ เข้าใจว่าระบบบัญชีที่ดีเป็นอย่างไร เจ้าของกิจการสามารถใช้งบการเงินเพื่อทำความเข้าใจกับสถานะของกิจการ เพื่อการควบคุม การวางแผนและการตัดสินใจ

 • เวลาเรียน : 1 ชั่วโมง 12 นาที
 • ระดับความยาก : ระดับต้น (Beginner)
 • ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ : The Role of Accounting for Business

10. แนวคิดทางการเงินสำหรับการจัดการธุรกิจ (Financial Concepts for Business Management)

การตัดสินใจทางด้านการเงินสำหรับการบริหารธุรกิจ การบริหารจัดการเงินสด และการวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจ ทั้งทางด้านความสามารถในการทำกำไร ความเสี่ยง และความยั่งยืนในการทำธุรกิจ วัดอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ทิศทางของธุรกิจ

 • เวลาเรียน : 1 ชั่วโมง 23 นาที
 • ระดับความยาก : ระดับกลาง (Intermediate)
 • ลงทะเบียนเรียนได้ที่นี่ : Financial Concepts for Business Management

นอกจาก 10 คอร์สเรียนที่ทาง Credit OK ยกตัวอย่างมา ก็ยังมีคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีที่น่าสนใจอื่น ๆ  เช่น หลักสูตรเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน การลงทุนต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าไปดูได้เพิ่มเติมได้ใน SET e-Learning ได้เลยค่ะ อย่าลืมหาเวลาฝึกทักษะใหม่ ๆ ให้กับตัวเองเพื่อเติมความรู้ให้ทันต่อยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้น Credit OK ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านค่ะ