7 องค์กรรัฐที่พร้อมช่วยเหลือคนทำ “ธุรกิจ SME”

7 องค์กรรัฐที่พร้อมช่วยเหลือคนทำ ธุรกิจ SME

7 องค์กรรัฐที่พร้อมช่วยเหลือคนทำ “ธุรกิจ SME”

ธุรกิจ SME เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยสัดส่วนของ SME ที่มีสูงกว่าร้อยละ 90 ของเศรษฐกิจโดยรวม ถือว่าเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีจำนวนมากที่สุดและมีบทบาทสำคัญต่อการจ้างงานไม่น้อยไปกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีธุรกิจ SME จำนวนมากยังประสบปัญหาต่างๆ เป็นปัญหาที่คล้ายๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาทางการเงินของ SME เนื่องจากธนาคารไม่กล้าให้สินเชื่อเนื่องจากธุรกิจยังไม่มีงบดุลหรืองบกระแสเงินสดที่น่าพอใจอย่างสม่ำเสมอ หรือปัญหาจากจากการขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า ฯลฯ ทำให้มีหน่วยงานราชการที่พร้อมให้ความสนับสนุนมากมาย เข้ามาช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทำให้สามารถลดขั้นตอน ลดเวลามาดำเนินการผ่านออนไลน์ได้ ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนมากขึ้น หากคุณเป็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากบริการขององค์กรภาครัฐ มาดูกันว่าทั้ง 7 หน่วยงานภาครัฐที่พร้อมช่วยเหลือธุรกิจ SME ที่ Credit OK ได้ยกตัวอย่างมามีอะไรบ้าง และธุรกิจสามารถนำไปใช้ปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้นได้อย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ สสว. เป็นหน่วยงานของรัฐบาล มีหน้าที่ในการวางนโยบายต่างๆ เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน มีบทบาทในการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ต่อวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) อีกทั้งยังผลักดัน ส่งเสริม SME รวมถึงดูแลเรื่องความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติงานให้บรรลุผล

เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

2. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่ไม่มีหลักทรัพย์หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ เนื่องจากการขอกูเงินจากแหล่งเงินทุนที่ไหนก็ตามย่อมจำเป็นต้องใช้ผู้คำประกัน แต่ในความเป็นจริงบางธุรกิจก็ไม่ได้หาผู้ค้ำประกันได้ง่ายๆ อาจจะมาจากหลายปัจจัย ทั้งความน่าเชื่อถือไม่มากพอ หรือธุรกิจเรายังใหม่เกินไป 

บสย. จึงเข้ามามีบทบาทเป็นสถาบันในการค้ำประกัน ทำให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นซึ่ง บสย. ให้การค้ำประกันแก่ธุรกิจทุกประเภทที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจนำเข้า ส่งออกและธุรกิจบริการ นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการพัฒนา ธุรกิจ SMEs ให้มีคุณภาพในการประกอบกิจการของตน ในขณะเดียวกันก็พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ บสย.จึงมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือ

เว็บไซต์ : บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

3.  สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Institute for small and Medium Enterprises Development (ISMED)  เป็นสถาบันที่เน้นพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิมและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SME กิจกรรมหลักคือ การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ประกอบการในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา เรียนรู้ทางไกล ฯลฯ  รวมถึง ให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงกิจการ  การตลาดการลงทุนและร่วมลงทุน  การเชื่อมโยงธุรกิจ  ตลอดจนการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน รวมถึงลงทุนกับผู้ประกอบการที่ต้องการความช่วยเหลือด้านเงินทุน ร่วมมือระหว่างภาคเอกชนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เว็บไซต์ : สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

4. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (SME Bank)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (SME Bank) เป็นสถาบันการเงินของภาครัฐ ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นสถาบันการเงินของรัฐที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร และพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจ SME  มีหน้าที่หลักในการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดตั้ง รวมถึงการขยายกิจการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยให้บริการสินเชื่อ ค้ำประกันและร่วมลงทุน ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำสำหรับกลุ่มธุรกิจ SME  อีกทั้ง SME bank ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมบริการลูกค้าในอนาคตด้วย

เว็บไซต์ : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  (SME Bank)

5. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ National Science and Technology Development Agency  (สวทช. หรือ NSTDA) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชื่อองค์กรอาจจะดูว่าห่างไกลกับ SME แต่จริงๆ แล้ว สวทช. มีบทบาทต่อธุรกิจ SME และ Startup คือ มีเป้าหมายในการช่วยยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันให้ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต ภาคบริการและการค้า ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาได้ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs และ Startups นำความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตมาอย่างต่อเนื่องกว่า 12,000 ราย ผ่านโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) แก่ผู้ประกอบการในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่า สวทช. เป็นส่วนที่คอยทำหน้าที่สนับสนุนและช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม เพื่อที่จะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน เพราะเมื่อธุรกิจมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ก็ย่อมมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น

เว็บไซต์ : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Department of Business Development – DBD)  เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจ รวมทั้งงานจดทะเบียน งานส่งเสริมสมาคมการค้าและหอการค้ามาจากกรมการค้าภายใน นอกจากนั้นยังส่งเสริมธุรกิจบริการและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นงานด้านจดทะเบียนธุรกิจ การกำกับดูแลธุรกิจและการให้บริการธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 4 ด้าน ได้แก่

  1. การจดทะเบียนธุรกิจ โดยการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจ สามารถขอรับบริการผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์, การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration), การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured), และการเชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI (e-Foreign Certificate)
  2. การขอข้อมูลธุรกิจ การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ครอบคลุมการให้บริการข้อมูลแก่ภาคธุรกิจและประชาชนในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้บริการหนังสือรับรอง, การรับรองสำเนานิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบของเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (e-Service / e-Certificate / e-Certificate File), การให้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Data Warehouse+) ผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน DBD e-Service ทั้งระบบ Android และ IOS
  3. การส่งงบการเงิน การให้บริการด้านงบการเงินของนิติบุคคล ได้แก่ การให้บริการนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึ่งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เสมือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ได้เดินทางไปยังสถานที่จัดประชุม หรือหากบริษัทใดที่ยังไม่ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก็สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และเมื่อดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing ของกรมฯ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้นำส่งไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในเชิงธุรกิจ
  4. การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ การให้บริการส่งเสริมธุรกิจ ครอบคลุมธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การให้บริการรับการอบรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ DBD Academy (www.dbdacademy.com) และการขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered และ DBD Verified ผ่านทาง www.trustmarkthai.com

สำหรับผู้ประกอบที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจสิ่งแรกที่จะต้องทำ  ซึ่งในปัจจุบันเจ้าของกิจการสามารถทำการจดทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยสามารถจองชื่อและตรวจคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลได้ทางเว็บไซต์ 

เว็บไซต์ : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD)

7. กรมทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) ที่คุ้มครองการประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิและเปิดโอกาสให้คู่แข่งนำสินค้าหรือบริการไปใช้ประโยชน์ทางการค้า และยังให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ SMEs 

เพราะธุรกิจต้องมีเครื่องหมายการค้า ซึ่งควรต้องตรวจสอบเครื่องหมายการค้าที่ที่เราได้ออกแบบมานั้นสามารถนำไปใช้ หรือซ้ำกับที่มีอยู่แล้วหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบเครื่องหมายการค้าออนไลน์ได้ผ่านออนไลน์และหากต้องทำการจดเครื่องหมายการค้าสามารถยื่นคำขอทาง เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจะต้องส่งต้นฉบับคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบไปยังกรมฯ ภายใน 15 วัน โดยสามารถยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์

เว็บไซต์ : กรมทรัพย์สินทางปัญญา

และทั้ง 7 หน่วยงานภาครัฐที่ Credit OK ได้ยกตัวอย่างมาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงต่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

สิ่งที่ผู้ประกอบการ ธุรกิจ SME ควรมีนอกจากเงินทุน ความรู้ ความสามารถ คือตัวช่วยที่จะมาช่วยเหลือธุรกิจในทุกสถานการณ์  

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ  อีกที่มีพร้อมสนับสนุนคนทำธุรกิจ SME ไม่ว่าจะเป็น ด้านการส่งออก ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ด้านการส่งเสริมของต่างประเทศ ฯลฯ ช่วยให้มีโอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดมากขึ้น หรือทำธุรกิจไปถึงจุดเป้าหมายได้ง่ายขึ้น นอกจากผู้ประกอบการสามารถนำความรู้กลับไปพัฒนาธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างคอนเนคชั่นที่ดีในการทำธุรกิจอีกด้วย

สามารถดูหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางเหล่านี้ได้เลย 

เว็บไซต์ : www.creditok.co 

บทความอื่นเพิ่มเติม : https://blog.creditok.co/

Line Official : @creditok