(เตรียม) ช้อปดีมีคืน 2565 มีสิทธิได้คืนภาษีเท่าไร?

(เตรียม) ช้อปดีมีคืน 2565 มีสิทธิได้คืนภาษีเท่าไร?

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการของขวัญปีใหม่ 2565 ของกระทรวงการคลัง 1 ในมาตรการที่น่าสนใจนั่นก็คือ “ช้อปดีมีคืน” โดยให้สิทธิซื้อสินค้าเพื่อนำวงเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2565 สูงสุด 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมาตรการนี้จะเหมาะกับใคร และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง หากใช้ลดหย่อนภาษีเต็มวงเงิน 30,000 บาท จะได้สิทธิภาษีคืนกันเท่าไร Credit OK ได้คำนวณให้คุณเรียบร้อยแล้วค่ะ

เงื่อนไขช้อปดีมีคืน

กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายสำหรับการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

ใครไม่เข้าเงื่อนไขในการใช้สิทธิช้อปดีมีคืน

 • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
 • ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง

ต้องลงทะเบียนไหม?

 • ไม่ต้องลงทะเบียน ใช้เพียงใบกำกับภาษีจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการ 
 • โดยปกติที่ใช้ คือ ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จจากร้านค้า

เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการหน้าร้านค้า อย่าลืมขอใบกำกับภาษีกับพนักงาน โดยบอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้เสียภาษีและที่อยู่ในใบกำกับภาษี  หรือหากซื้อผ่านทางออนไลน์  อย่าลืมคลิกเลือกขอใบกำกับภาษีพร้อมกรอกข้อมูลที่อยู่ ในขั้นตอนการจ่ายเงิน (Payment) หรือสอบถามรายละเอียดผ่านทางร้านค้าออนไลน์โดยตรง

สินค้าและบริการที่เข้าร่วมเงื่อนไข

 • สินค้าและบริการทั่วไปของผู้ประกอบการภายในประเทศที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เช่น ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต
 • ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าออนไลน์ที่สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบให้ได้
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)
 • สินค้าท้องถิ่นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไข

 • สุรา เบียร์ ไวน์
 • ยาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์ นิตยสารและค่าบริการในรูปของออนไลน์
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการโทรศัพท์
 • ค่าบริการอินเทอร์เน็ต

ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท ได้สิทธิคืนภาษีเท่าไร

ช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท ได้สิทธิคืนภาษีเท่าไร

การลดหย่อนภาษีไม่ได้หมายความว่าลดภาษีทั้งหมด เพราะขึ้นอยู่กับฐานภาษีเงินได้ แต่หากช้อปไม่ครบเต็มจำนวน 30,000 บาท ก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีลดหลั่นกันไปตามจำนวนเงินที่ซื้อจริง เช่น นาย ก. มีรายได้สุทธิต่อปี 400,000 บาทต่อปี อยู่ในเกณฑ์อัตราภาษี 10% หากซื้อสินค้า 20,000 บาท จะมีสิทธิได้ลดหย่อนภาษีเท่ากับ 2,000 บาท  

วัตถุประสงค์ของช้อปดีมีคืน คือ กระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีและผู้ประกอบกิจการการผลิตสินค้าท้องถิ่น ซี่งผู้ที่มีรายได้สุทธิต่อปียิ่งสูง ก็จะยิ่งได้สิทธิประโยชน์ สิ่งสำคัญคือต้องใช้จ่ายอย่างมีสติ ควรวางแผนและจัดการการเงินให้ดีที่สุด

ที่มา : กระทรวงการคลัง

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co/