สินเชื่อบุคคลธรรมดามีกี่ประเภท และแตกต่างจากสินเชื่อธุรกิจยังไง ?

เชื่อว่าใคร ๆ ก็ไม่อยากเป็นหนี้ แต่การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไป หากจะเป็นหนี้ควรเลือกแหล่งขอสินเชื่อที่น่าเชื่อถือและถูกกฎหมาย  ในปัจจุบันสถาบันการเงินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อแบบถูกกฎหมาย ได้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น เพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ซึ่งก่อนที่คุณจะขอสินเชื่อแต่ละประเภทนั้น ควรตรวจสอบข้อมูลกันให้ดีก่อนว่าสินเชื่อมีกี่ประเภท เพื่อจะเลือกสินเชื่อแต่ละประเภทที่จะขอมาใช้ได้ตรงตามการใช้งานและวัตถุประสงค์

สินเชื่อบุคคลคืออะไร ?

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ สินเชื่อเงินกู้ที่ผู้ขอกู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความประสงค์อย่างการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องแจ้งจุดประสงค์ของการกู้เงิน และจะได้รับเงินในรูปแบบของวงเงินก้อน ซึ่งธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจะพิจารณาหรืออนุมัติจากรายได้ของผู้กู้และความสามารถในการชำระเงิน รวมถึงประวัติการชำระหนี้ต่าง ๆ ร่วมด้วย โดยแต่ละสถาบันอาจมีข้อกำหนดว่าต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน หรือบางที่อาจไม่ต้องค้ำประกันก็ได้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยและรูปแบบการชำระเงินคืนจะเป็นไปตามที่สถาบันการเงินแต่ละที่กำหนด ตัวอย่างสินเชื่อส่วนบุคคลที่หลายคนอาจจะคุ้นหู

  • สินเชื่อไมโคร (Micro credit) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของไมโครไฟแนนซ์ หรือระบบการเงินที่เน้นการปล่อยสินเชื่อจำนวนเล็ก ๆ ให้แก่คนที่ไม่มีงานทำ คนยากจน คนที่มีประวัติไม่ดี และเกษตรกรที่มักไปกู้เงินนอกระบบให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อแบบถูกกฎหมายผ่านทางสถาบันทางการเงินรายย่อยได้มากขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและสร้างอาชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสินเชื่อไมโครจะทำให้ผู้กู้มีโอกาสเข้าถึงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำได้ง่ายขึ้น โดยที่ไม่มีการเรียกร้องหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นหลักค้ำประกันในการกู้ยืม 
  • สินเชื่อนาโน (Nano Finance) เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่แน่นอน หรือกำลังหาเงินทุนเพื่อนำไปทำธุรกิจ อย่างพ่อค้า แม่ค้า หรือพนักงานประจำที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน และมีเครดิตหรือหลักฐานทางการเงินไม่มากพอ เช่น ไม่มีสลิปเงินเดือน หรือไม่มีการเดินบัญชีกับธนาคารมาก่อน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งสินเชื่อนี้คือการแก้ไขหนี้นอกระบบด้วยการให้กู้สินเชื่อได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อนำเงินไปสร้างอาชีพและนำไปปลดหนี้ โดยสินเชื่อประเภทนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงกว่าสินเชื่อแบบอื่นเพราะมีการอนุมัติที่ยืดหยุ่น โดยที่ผู้กู้ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารแสดงที่มาของรายได้ชัดเจนและไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้ำประกัน โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับลดเพดานดอกเบี้ย ส่งผลให้ผู้ให้กู้จะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี
  • สินเชื่อพิโก (PICO Finance) คือ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้ความดูแลของสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชา ชนทั่วไป ทั้งผู้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อลดปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ โดยผู้กู้สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท และจะมีการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งผู้ให้กู้จะต้องคิดอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ไม่เกินร้อยละ 33 ต่อปี โดยสินเชื่อประเภทนี้จะมีหลักค้ำประกันหรือไม่มีก็ได้ หากมีหลักค้ำประกันส่วนมากจะใช้เป็นเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์

สินเชื่อบุคคลแตกต่างจากสินเชื่อธุรกิจยังไง ?

สินเชื่อธุรกิจ คือ สินเชื่อที่มอบให้กับเจ้าของกิจการและผู้ประกอบการเพื่อนำเงินนี้ไปใช้ประโยชน์ในการขยายธุรกิจของตนเองหรือนำเงินไปหมุนเวียนธุรกิจเพื่อสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้กับกิจการซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยประมาณ 6-9% ต่อปี เพราะส่วนใหญ่มักจะต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

ข้อแตกต่างระหว่างสินเชื่อแบบบุคคลธรรมดากับสินเชื่อธุรกิจอย่างแรกคือผู้กู้ ซึ่งสินเชื่อแบบธุรกิจผู้กู้ต้องเป็นผู้ที่มีธุรกิจของตนเองเท่านั้น ข้อแตกต่างต่อมา คือ ประเภทของสินเชื่อธุรกิจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง (สินเชื่อSME) และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

  1. สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือตามจำนวนที่กระทรวงกำหนด
  2. สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งประเภทของสินเชื่อนี้จะแบ่งเป็น 

2.1 สินเชื่อระยะยาว เป็นสินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพื่อขยายกิจการ

2.2 สินเชื่อระยะสั้น เป็นเงินกู้หมุนเวียนเพื่อนำไปบริหารจัดการกระแสเงินสดให้ธุรกิจเกิดสภาพคล่องมากขึ้น 

2.3 อาวัลและหนังสือค้ำประกัน เป็นการบริการค้ำประกันการจ่ายเงินตามตราสารทางการเงิน เช่น ตั๋วแลกเงิน หรือ เช็ค เป็นต้น ส่วนหนังสือค้ำประกันจะให้บริการค้ำประกันแก่ผู้ประกอบการต่อบุคคลอื่นหรือผู้รับผลประโยชน์ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องใช้หนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกันในการดำเนินธุรกิจ

จะเห็นว่าสินเชื่อบุคคลธรรมดานั้นจะมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ เป็นการให้ประชาชนทั่ว ๆ ไปโดยเฉพาะคนที่ค่อนข้างมีฐานะยากจนและไม่ค่อยมีเครดิตทางการเงินสามารถกู้เงินเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปปลดหนี้ เพราะสาเหตุหลักที่รัฐบาลก่อตั้งสินเชื่อไมโคร พิโก และนาโนขึ้นมาก็เพราะต้องการลดการเป็นหนี้นอกระบบโดยการให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้นและนำเงินนั้นไปสร้างอาชีพและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเอง Credit OK ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่ให้บริการเกี่ยวกับสินเชื่อธุรกิจเช่นกันและยังมีเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ให้บริการสินเชื่อคล้าย ๆ กัน ตัวอย่างเช่น www.smehappy.com หรือวงเงินเครดิตสำหรับผู้ประกอบการอย่าง www.creditok.co

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co/